Ett ordenssällskap
i tiden med
rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet
– särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.

I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), Sundsvalls PB (1985) och Örebro PB (2017).

Vad är Par Bricole?  Namnet, som kan verka förbryllande, är en fransk biljardterm. I svensk översättning betyder den ungefär “av en slump”, “på omvägar” eller “genom tillfälligheter”. Att sällskapet valde ett så egendomligt namn hade däremot inget med slumpen att göra.

Borås Par Bricole sedan 1860

Borås stads moderna utveckling sköt fart vid mitten av 1800-talet. Då anlades bland annat flera bomullsfabriker och järnvägen kom att dras till staden. Fram till sekelskiftet tillkom ytterligare textilfabriker och en borgarklass växte sig stark i staden. Järnvägen tycks ha bidragit starkt med stimulans till stadens utveckling och Borås anses som en av de svenska städer som gynnats mest av att järnvägen byggdes ut i landet. Folkmängden ökade från 3000 (1860) till över 15000 vid sekelskiftet och under denna tid utgör Borås en av de mest expansiva städerna i Sverige. Från 1860 till 1900 avancerade staden från 32:a plats till 12:e (rangordning efter folkmängd). Den raska utvecklingen fortsatte långt in på 1900-talet och Borås nådde en nionde plats 1950.

Det är under denna expansiva period som vår stad förgylls av en loge i det muntra Sällskapet Par Bricole. Torsdagen den 12 juli 1860 var förmodligen en varm, dåsig sommareftermiddag i den lilla staden Borås. Nere vid Viskan, där Stora Brogatan övergår i Västerbro, huserade då ”Enigheten”, en sammanslutning i sällskapligt syfte, med lokal hos Konditor Lundbeck. Det var ett mycket uppskattat ”Schweizeri”, flitigt frekventerat av det nöjeslystna Borås. (Idag finner vi Den Danske Bank i denna fastighet).
Fram mot klockan 17.00 sågs ett betydande antal av stadens bemärkte herrar passera genom entrén för att hörsamma den inbjudan till bildandet av ett nytt Brödrasällskap i staden, som cirkulerat sedan januari. Väl på plats möttes man av de 10 boråsare som, i egenskap av medlemmar i den redan etablerade logen i Wenersborg av det Lysande Sällskapet Par Bricole, hade tagit initiativet till detta första möte i Borås

Kanske var det järnvägen som bidrog till att postmästaren Dahlgren kom till staden och tillsammans med den ursprungliga skaran av dedikerade Bröder år 1860, med Vänersborgs Par Bricole som fadderloge, etablerar det lysande Sällskapet i Borås. Kanske var det stadens expansiva utveckling som under dessa första 100 år i Boråslogens historia kom att påverka att Borås Par Bricole snabbt utvecklades till en stor och välaktad loge i den briccolistiska geografin. Kanske var det stadens utbredning och mognad som möjliggjorde att logen berikades med stark Bellmansk inriktning, ett skådespeleri av klass samt en egen tongivande orkester.

Mixen av medlemmar med stark förankring i stadens administration bidrog med stor säkerhet till att logen vid denna tid stadfästes till en väl organiserad loge med genomarbetade ritualer och med en i flera avseenden egen stil. Under dessa första hundra år kom den loge att etableras, som idag beskrivs som både ortodox gentemot Par Bricoles grundidéer och som innovativ och framåtblickande vad gäller Sällskapets verksamhet. Det vi gör idag präglas av vad våra stamfäder grundlade i logens begynnelse. För att vi ska förstå idag måste vi minnas vår historia och hålla densamma vid liv.

Svåra prövningar

År 1960 hade Par Bricole i Borås funnits i 100 år. Hundra år hade präglat Sällskapet, men som så många berättelser gör gällande kommer ämbetsmanna- såväl som talangfunktionerna under de kommande femtio åren att utvecklas baserat på influenser om hur funktionerna utförts i gångna tider såväl som influenser om hur funktionerna bör utföras, så att logen utvecklas i en positiv riktning. Det är under denna period i Borås Par Bricoles historia som det motsatsförhållande formas, som utgör motorn i Sällskapet nuvarande verksamhet – vården av de grundläggande värderingarna varvat med innovationskraft och förnyelse. Det är även under denna period som Sällskapet ställs inför ett antal svåra prövningar där branden i Stadshotellet med tillhörande omlokalisering av verksamheten utgör den i särklass svåraste. Ur denna aska, likt fågeln Fenix, påbörjar dock logen ett återtåg som idag har resulterat i att logen nu igen besitter egna lokaler i Parkhallen. Detta framgångsrika återtåg är inte en konsekvens av att Sällskapet enbart låter sig influeras av historien, det är också en konsekvens av att Sällskapet medvetet styr verksamheten mot framtiden och låter detsamma influera nuet.

De första 150 årens aktiviteter har återspeglats i en jubileumsbok som gavs ut i samband med ett stort 150-årsjubileumskalas. Ett Bacchanaliskt födelsedagskalas som firades lördagen den 18 september 2010. Borås Par Bricole kännetecknas av engagemang som manifesterar en vilja bland Sällskapets Bröder att bevara den sammanhållna tradition av ordning, styrka, munterhet och förtrolighet som under 150 år har format vårt Borås Par Bricole!