Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom din användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via Par Bricoles hemsida. Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida. Varje Broder vars uppgifter samlas in, registreras eller används av Par Bricole, har rätt att få veta bland annat hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (från och med den 25 maj 2018 enligt den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”GDPR”). Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till tillgång, rättelse och radering m.m. av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, se nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt lagen är Sällskapet Par Bricole. 
Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

 Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen


Kontaktformulär
Vår hemsida ger dig möjlighet att få information om våra tjänster, anmäla dig till ett måltidskalas eller annan aktivitet genom att tillhandahålla oss information. Informationen som du då ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, ålder och födelsedatum samt information om din roll inom Par Bricole.
Vi samlar in och använder denna information för att förse dig med information och tjänster som du efterfrågar och för allmän information.
För samma syfte samlar vi även in och använder information som du lämnar när du kommunicerar med oss på annat sätt, t.ex. via e-post, telefon eller brev.
Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras. Vi vidtar därför lämpliga åtgärder för att söka skydda information som skickas till och från våra servrar genom att tillämpa ett krypteringscertifikat.

Logginformation

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för att förbättra din upplevelse:

• datum och tid för ditt besök;
• typ av och version på webbläsare som du använder;
• operativsystem;
• din IP-adress (Internet Protocol);

Uppgifterna sparas ”anonymiserat”, det vill säga på ett sådant sätt att övriga uppgifter inte kan knytas mot en specifik IP-adress eller person. Detta innebär att uppgifterna inte utgör personuppgifter.
IP-adresser gallras var 30e dag och används endast vid felsökning. Tillgång till uppgifterna ovan är begränsad till ett fåtal personer som har behov av uppgifterna i sitt arbete med webbplatserna
Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.

Användning av inloggade sidor för registrerade användare
Vid besök på våra inloggade hemsidor, som är förbehållna Bröder i Par Bricole, dvs. våra registrerade användare, måste du logga in med ditt unika användarnamn och lösenord. Informationen kommer att användas för att bekräfta att du är en auktoriserad användare och inte för några andra syften. Dessutom registrerar vi information om de tjänster som du har använt för redovisningsändamål, för att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd och för vår interna statistik, samt för analys- och produktutvecklingsändamål.

2. Lagring och överföring av information till tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till övriga loger inom Sällskapet.
För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES kommer lämpliga åtgärder att finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.
Informationen gallras löpande så fort den inte behövs för verksamheten.

3. Rättslig grund för Par Bricoles behandling av dina personuppgifter

För all behandling, såsom insamling, lagring, användning, utlämnande, etc. av personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige enligt lagen ha en s.k. rättslig grund. I Par Bricoles fall görs all behandling antingen för att uppfylla avtalet (= medlemskapet) mellan dig och Sällskapet, efter intresseavvägning eller för att Par Bricole ska fullgöra en rättslig skyldighet enligt lag.

4. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på andra hemsidor som du besöker.

5. Ändringar av Par Bricoles integritetspolicy 

Par Bricole kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

6. Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR gäller följande rättigheter för den registrerade:

• Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.
• Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en rättelse (uppdatering och korrigering) av uppgifterna.
• Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter och detta intresse väger tyngre.

Varje begäran om tillgång, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges nedan.
Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast.

7. Kontaktinfo

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill göra en förfrågan, vänligen kontakta oss på boras@parbricole.se eller ring PB:s kansli på telefon 033-12 60 66.